Розарий за Изцелението[1]

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

 

1. СУРА АЛ-ФАТИХА ("ОТКРИВАНЕ") 1-7[2]

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!
Хвала на Аллах, Господа на световете,
Всемилостивия, Милосърдния,
Владетеля на Съдния ден!
Само на Теб служим и Теб за подкрепа зовем.
Насочи ни по правия път,
пътя на тези, които си дарил с благодат, не на тези, над които
тегне гняв, нито на заблудените!

 

2. СУРА АЛ-БАКАРА ("КРАВАТА") 286

Аллах възлага на всяка душа само според силите й.
За нея е онова, което е придобила и против нея е онова, което е придобила.
"Господи наш, не ни наказвай, ако сме забравили или съгрешили!
Господи наш, не ни натоварвай с бреме, каквото стовари върху онези преди нас!
Господи наш, не ни натоварвай с това, за което сме немощни!
И се смили над нас, и ни прости, и ни помилвай! Ти си нашият Закрилник.
Подкрепи ни Ти срещу невярващите хора!"

 

3. СУРА АЛ ИМРАН ("РОДЪТ НА ИМРАН") 42

И когато ангелите рекоха: "О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти,
и те избра да бъдеш над жените сред народите!"(3 пъти)

 

59. СУРА АЛ-ХАШР ("ИЗСЕЛВАНЕТО") 1

Всичко на небесата и всичко на земята прославя Аллах.
Той е Всемогъщия, Премъдрия.

Причината за недъзите

Аллах възлага на всяка душа само според силите й. За нея е онова, което е придобила и против нея е онова, което е придобила. "Господи наш, не ни наказвай, ако сме забравили или съгрешили!
Господи наш, не ни натоварвай с бреме, каквото стовари върху онези преди нас! Господи наш, не ни натоварвай с това, за което сме немощни! И се смили над нас, и ни прости, и ни помилвай!
Ти си нашият Закрилник. Подкрепи ни Ти срещу невярващите хора!"

 

1. Дойдох да ви съобщя за някои неща, с които се сблъсквате във вашия живот и не им придавате значение, но при по-детайлно разглеждане ще се види, че те определят вашето пребиваване в света за много години напред. Дойдох да ви разкажа, как вие сами създавате своето бъдеще. Възможно е тази информация на някого да се стори нереална и неоправдано усложнена, а други да са вече запознати с нея, но мисля, че винаги е полезно да си припомните и да повторите наученото.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

2. Бих искал да се спра на причините за недъзите, на духовните и телесните недъзи, обременяващи вашите физически и фини тела. Човекът има много кратка памет и като правило му е много трудно да проследи пряката връзка между постъпките, които извършва в живота си, и последствията от тези постъпки. Но именно това е основата на Закона за Кармата или Закона за Въздаянието, или Закона за причинно-следствените връзки между действието и последствията от това действие.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

3. Когато сериозна болест завладее човека и порази неговия телесен храм, той е готов на големи жертви, за да се избави от болестта. Той търси лечители извън себе си, които да му помогнат. И когато цяла върволица лекари, лечители и екстрасенси, получили съответното възнаграждение, все пак разперват безпомощно ръце, то най-накрая човек се обръща за помощ към Бога и Възнесените Същества. Настъпва момент, когато разумът взема връх в човека и той разбира, че неговата болест му е пратена свише и само Бог може да го избави от нея.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

4. И човек започва да търси пътя към Бога, готов е да принася жертви и да отправя огромно количество молитви, за да се излекува. Рядко някой от хората все пак разбира, че болестите и страданията са предизвикани не от зъл и отмъстителен Бог, а от собствените му действия, при това извършени не само в предишни животи, но и в този, в текущото въплъщение.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

5. Когато сте млади и пълни със сили и енергия, вие много малко се замисляте за последствията от своите действия. На вас ви се струва естествено да получите нещо, което желаете, дори при това да се налага да обидите някого или да го оскърбите сериозно. Колко е несъизмеримо понякога вашето желание, което се стремите да удовлетворите на всяка цена, с вредата, която сте готови да нанесете на другите, за да изпълните това свое желание на всяка цена.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

6. И така, първият ваш враг, най-големият ваш враг, понякога и единственият ви враг се крие във вас самите. Това е вашият плътски ум и вашите ненаситни желания. И ви се струва, че няма нищо страшно, ако се стремите да удовлетворите тези ваши желания. Това ви се струва толкова естествено, особено в младостта. И не придавате особено значение дори на явните нарушения на моралните и нравствени норми, до които стигате, за да удовлетворявате желанията си. А за вредата, която причинявате на другите просто не се замисляте.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

7. Как могат да бъдат спрени вашите безкрайни желания? Как може да бъде спрян вашият стремеж да получавате още и още наслада от живота? Много са малко хората, които умеят да се учат от примера на другите и да се обучават самостоятелно, четейки книги или намирайки хора, от които могат да получат Мъдрост. А за останалите, които не са способни да разбират и да се учат, влиза в сила Законът за Кармата или Въздаянието.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

8. Всяка постъпка, която извършвате, ако не е в съответствие с Волята на Бога, води до това, че Божествената Енергия, която постоянно ползвате и без която просто не бихте могли да съществувате, се оцветява от тези ваши несъвършени действия. И колкото по-несъвършено действие вършите, толкова по-ниски вибрации получава Божествената Енергия.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

9. Тази енергия не отива никъде, тя се съхранява във вашата аура, във вашите емоционално, ментално и етерно тела. Тази енергия служи като магнит, който привлича към вас подобни енергии от външния, от околния свят. Затова, ако сте обидили някого, то рано или късно тази енергия ще привлече към вас житейска ситуация, в която ще обидят вас . Вие носите в своята аура записите на всички ваши несъвършени постъпки. Тези записи са подобни на дефекти във вашата аура.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

10. Ако прекалено често сте допускали кармично наказуеми действия, мисли и чувства, то рано или късно настъпва насищане на вашата аура с тези отрицателни вибрации. И вие вече не сте способни да отработите натрупаната във вас карма, извършвайки правилни действия и правилни постъпки в кармичните ситуации, които ви се връщат до края на текущото въплъщение. Прекалено много отрицателна енергия се е натрупала във вашата аура.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

Всичко на небесата и всичко на земята прославя Аллах.
Той е Всемогъщия, Премъдрия.

 

Спасението на душите

Аллах възлага на всяка душа само според силите й. За нея е онова, което е придобила и против нея е онова, което е придобила. "Господи наш, не ни наказвай, ако сме забравили или съгрешили!
Господи наш, не ни натоварвай с бреме, каквото стовари върху онези преди нас! Господи наш, не ни натоварвай с това, за което сме немощни! И се смили над нас, и ни прости, и ни помилвай!
Ти си нашият Закрилник. Подкрепи ни Ти срещу невярващите хора!"

 

1. Казано ви е, че сега живеете в уникално време, когато става смяна на космическите цикли и започва нов цикъл. Хората, обременени с прекалено много отрицателна енергия ще боледуват и ще се лишат от възможността да действат активно в живота. Ще им бъде отказана Божествена Енергия и възможност да продължат да умножават своите несъвършенства в този свят.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

2. Човек чиято аура е обременена с твърде голямо количество отрицателна енергия, в действителност прилича на прокажен, на човек, който е неизлечимо болен и е опасен за околните. Защото отрицателните вибрации съдържащи се в неговата аура могат да индуцират подобни отрицателни вибрации в аурата на всички хора, с които се среща в живота.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

3. По закона за подобието такива хора се притеглят от себеподобни и те създават цели зони на планетата Земя, които напомнят на лечебници за прокажени. И ако човек с достатъчно чиста аура случайно попадне в такива зони, той се чувства в тях като риба, изхвърлена на брега.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

4. Когато гледаме планетата, ние виждаме тези зони, тези огнища, които представляват до такава степен компресирана и плътна отрицателна енергия, че през нея не може да пробие нито един от лечебните лъчи, които ние неуморно изпращаме на Земята.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

5. Хората, които сами са се вкарали в тези енергийни лечебници за прокажени не са способни да си помогнат сами и се нуждаят от помощ, която още може да им бъде оказана отвън. Затова ние сме готови да сътрудничим, готови сме да използваме всеки, който може да съхрани своите вибрации на достатъчно високо ниво и чрез този човек да оказваме помощ на тези, които изглеждат напълно мъртви в духовен смисъл, но с последна надежда отправят своя поглед към Небесата и искрено молят за помощ.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

6. Ние сме готови да окажем помощ и оказваме помощ на всички. И тази помощ може да не е предназначена за физическото тяло, което вече не може да се възстанови заради необратимите процеси, преобладаващи в него. Нашата помощ се отнася преди всичко за душите на тези хора.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

7. Опитваме се да запазим и излекуваме душите на тези, които макар и на края на своя живот, обръщат поглед към Небесата и искрено молят за помощ, и искрено се разкайват за всички извършени от тях грехове. Няма грешник, без бъдеще. Но също е справедливо, че не може да бъде спасен този, който сам не желае спасение.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

8. Винаги съществува възможност за помощ. Макар че понякога изпитваме недостиг от искрени служители, готови да се пожертват заради спасението на човечеството, заради спасението и оказването на помощ на всички живи същества. И сега се обръщам към онези, които са способни да ме разберат, които разбират за какво говоря.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

9. Настъпи времето, когато се води борба буквално за всяка душа, която се намира във въплъщение. Има сили, които се опитват да задържат колкото се може повече души в илюзорния свят. И има сили, които се борят буквално за всяка душа, за да я измъкнат от ада, в който се е превърнал на много места физическият план на планетата Земя.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

10. Понякога една среща, един любящ и състрадателен поглед са достатъчни, за да може обречена на небитието душа да намери Вяра, и Надежда, и Любов. Пазете равновесието, пазете душевният покой. Вие сте воини, които се намират в света. И една ваша вибрация на Любов и Състрадание е способна да угаси адския огън, в който горят много души на тази планета. О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

Всичко на небесата и всичко на земята прославя Аллах.
Той е Всемогъщия, Премъдрия.

 

Необходимите условия за изцеление

Аллах възлага на всяка душа само според силите й. За нея е онова, което е придобила и против нея е онова, което е придобила. "Господи наш, не ни наказвай, ако сме забравили или съгрешили!
Господи наш, не ни натоварвай с бреме, каквото стовари върху онези преди нас! Господи наш, не ни натоварвай с това, за което сме немощни! И се смили над нас, и ни прости, и ни помилвай!
Ти си нашият Закрилник. Подкрепи ни Ти срещу невярващите хора!"

 

1. Днес предмет на нашето обучение ще бъде изцелението. Вие знаете, че когато бях във въплъщение преди 2000 години, аз лекувах много и успешно. Мълвата за чудото на моите изцеления ме изпреварваше. Където и да отидех, винаги се намираха хора, които вярваха, че аз мога да ги излекувам и имаше хора, които не вярваха в чудото на изцелението. Затова винаги питах вярва ли човекa, че може да бъде излекуван. И винаги питах иска ли да бъде излекуван.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

2. На пръв поглед тези два момента могат да ви се сторят незначителни, просто дежурни фрази. Обаче именно в тях се крие ключът към изцелението. Вашето съзнание трябва да е готово да приеме изцелението. Ако то не може по някакви причини да повярва, че можете да бъдете излекувани, тогава дори и Бог не може да ви помогне.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

3. И вторият момент. Трябва да искате да бъдете излекувани, трябва да молите за изцеление. Ако не молите за изцеление, то дори и Бог не може да ви помогне, тъй като законът за свободната воля неизменно действа във Вселената.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

4. Има много причини, поради които да не желаете да бъдете излекувани. Една от причините може да бъде, че вашата душа е приела доброволно болестта като бреме за изчистване на кармата на света или на вашата собствена тежка карма от миналото. Много светли души, когато идват във въплъщение, приемат тежки болести и вродени дефекти, за да изкупят чрез страданията си греховете на света

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

5. Със своето външно съзнание те може да не осъзнават поетото от тях бреме, но като правило такива души не желаят изцеление и не молят за излекуване. Да се помогне на такива души може само в случай, че за тяхното изцеление молят близките им хора, за които страданието на любимия им човек е непоносимо бреме.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

6. И така, човек трябва да вярва в изцелението и трябва да моли за изцеление. Само ако са спазени тези две условия, може да се пристъпи към лечение.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

7. Всеки път преди лечение трябва да се разберат причините за заболяването на човека. Висшият Закон може да ви позволи да проведете лечение, но може и да не ви позволи.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

8. За да лекувате вие трябва да имате мантия на лечител, която ви позволява да провеждате лечение с помощта на Божествената милост и Божествената Енергия. Всички други видове лечения са лъжливи практики, които с редица изкусни методи просто преместват отрицателната енергия, която е причина за болестта, на друго място или временно спират действието на тази енергия.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

9. Въпросите за изцелението са много деликатни и много сериозни. Затова с безпокойство наблюдавам новопоявилите се лечители, които експериментират с Божествената Енергия, понякога дори без да са преминали начално посвещение, което да им позволи да работят с Божествената Енергия, даваща изцеление.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

10. Много от така наречените лечители изобщо нямат достъп до източника на Божествена Енергия и всичките им манипулации, дори и да дават временно облекчение, в действителност утежняват положението на болния.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

Всичко на небесата и всичко на земята прославя Аллах.
Той е Всемогъщия, Премъдрия.

 

Истинските и лъжливите лечители

Аллах възлага на всяка душа само според силите й. За нея е онова, което е придобила и против нея е онова, което е придобила. "Господи наш, не ни наказвай, ако сме забравили или съгрешили!
Господи наш, не ни натоварвай с бреме, каквото стовари върху онези преди нас! Господи наш, не ни натоварвай с това, за което сме немощни! И се смили над нас, и ни прости, и ни помилвай!
Ти си нашият Закрилник. Подкрепи ни Ти срещу невярващите хора!"

 

1. Причина за вашите болести е отрицателната енергия, която се натрупва във вашата аура заради неправилните постъпки, мисли и чувства, които допускате в този живот или сте допускали в предишни животи. Тук разглеждам причините за болестите на по-голямата част от човечеството, а не случая, когато човек умишлено поема върху себе си болестта като бреме.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

2. Тази ваша отрицателна енергия, която е истинската причина за заболяването ви и която е образувана като следствие от вашите неправилни действия, трябва да бъде премахната от вашата аура. Тогава ще бъдете излекувани

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

3. Божествената милост, необходима за вашето изцеление, може да ви бъде дадена, а може и да не ви се даде. Всичко зависи от тежестта на кармата, която фактически е станала причина за вашето заболяване.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

4. Хората, които се обявяват за лечители, като правило нямат онова ниво на посвещение, което им позволява да знаят Волята на Бога по отношение на всеки лекуван човек. Но желанието да спечелят пари ги тласка да правят така, че, възползвайки се от определени методи, да преместят тази енергия, което временно облекчава състоянието на човека.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

5. Някои от използваните методи на лечение създават карма, която се трупа в аурата на лечителя. Най-усъвършенствалите се лечители могат дори да избягват кармата, която ще падне върху тях, но с това утежняват кармата на пациента, който е потърсил помощта им.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

6. Когато Висшият Закон разрешава на истинския лечител да проведе лечението, то като правило решението за изцеление се взема въз основа на благата карма, която има човекът и която може да бъде използвана за неговото изцеление. Или душата на този човек, или самият човек напълно са осъзнали, че постъпките, които са довели до развитие на заболяването, са били неправилни и той твърдо е решил във външното си съзнание никога повече да не повтаря тези постъпки.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

7. Ето защо след изцеление казвах: “Върви и занапред не греши”. Истинският лечител добре различава причините за заболяванията на хората и вижда на кого може да се помогне и на кого не. За изцелението се използва Божествена енергия.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

8. Истинският лечител отнема отрицателната енергия на пациента и запълва аурата му с чиста Божествена Енергия. Това може да става мислено или при непосредствено полагане на ръце върху болния. Същността на лечението се свежда до обмен на енергии между лечителя и лекувания. Става протичане на отрицателна енергия към лечителя и на Божествена към лекувания. Този процес на обмен на енергии се регулира от Висшия Закон. В този случай не се създава карма и при лечението се дава реална помощ на болния.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

9. Тъй като човекът, имащ мантията на лечител, е преминал високи посвещения преди да получи своята мантия, то приеманата от него отрицателна енергия като правило не може да му причини вреда. С помощта на чакрите в лечителя става трансформиране, преобразуване, изгаряне на всяка негативна енергия.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

10. По същество процесът на унищожаване на отрицателната енергия, взета от пациента, е аналогичен на същия този процес, който се използва при преобразуване на световната карма, която поемат върху себе си духовно издигнатите хора. Колкото по-високо е нивото на духовни постижения на лечителя, толкова по-бързо става преобразуването на отрицателните енергии в неговата аура.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

Всичко на небесата и всичко на земята прославя Аллах.
Той е Всемогъщия, Премъдрия.

 

Учение за изцелението

Аллах възлага на всяка душа само според силите й. За нея е онова, което е придобила и против нея е онова, което е придобила. "Господи наш, не ни наказвай, ако сме забравили или съгрешили!
Господи наш, не ни натоварвай с бреме, каквото стовари върху онези преди нас! Господи наш, не ни натоварвай с това, за което сме немощни! И се смили над нас, и ни прости, и ни помилвай!
Ти си нашият Закрилник. Подкрепи ни Ти срещу невярващите хора!"

 

1. Aко човекът, получил изцеление, все още продължава да извършва постъпките, станали причина за неговото страдание, болестта пак ще се завърне под една или друга форма.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

2. Затова в действителност лечението на човека става с неговата собствена помощ, с помощта на неговото съзнание. И колкото по-високо е нивото на съзнание на човека, толкова по-лесно е да му се окаже помощ. Лечението е свързано много тясно с нивото на съзнание на човека.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

3. А под ниво на съзнанието се разбира не развитието на интелекта, речта и плътския ум. Много обикновени хора без високо образование понякога имат много по-високо ниво на съзнание, отколкото хора, получили блестящо образование и заемащи високи длъжности.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

4. Възможно е на всеки от вас да се е налагало да се обърне към лечител или екстрасенс. И дори да сте се обръщали към такива лечители. Възможно е дори да сте получавали известно облекчение от болестите си. И все пак трябва да бъдете много предпазливи, когато се обръщате за помощ към всякакъв род лечители и екстрасенси. Защото твърде много от тях нямат онези духовни достижения, които биха им позволили да лекуват от името на Бога и с помощта на Божествената Енергия.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

5. Ако вашето ниво на духовни постижения превишава многократно нивото на духовните постижения на лечителя, то при сеанса на така нареченото лечение ще стане напълно обратен процес. Не лечителят ще отнема от вас негативната ви енергия, а вие ще поемате в аурата си негативната енергия, намираща се в аурата на подобен лечител. И е добре, ако вземете върху себе си само отрицателната енергия на този лечител, а не на всичките му пациенти, които е лекувал в последно време.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

6. За истинността на лечителя може да се съди косвено по две неща. Истинският лечител лекува не вашето тяло, а душата ви. Т.е. помага ви да откриете причината, довела до вашето заболяване. Той ще ви подскаже тези ваши недостатъци, които са реалната причина за заболяването ви.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

7. И второ, тъй като дарът на лечителството е дар Божи, истинският лечител никога няма да вземе пари за лечението. Той даром е получил своя дар, даром и дава.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

8. Никога не забравяйте, че трябва да се разплатите за полученото от вас изцеление по един или друг начин.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

9. И винаги помнете, че истинският лечител е Бог. А човекът само се е предоставил на разпореждане на Висшите Сили, за да осъществи своето Служение на живота и да облекчи страданията на хората.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

10. Днес проведохме много важна беседа за лечителството. И мисля, че всеки от вас ще си извлече от тази беседа необходимата за него полза.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

Всичко на небесата и всичко на земята прославя Аллах.
Той е Всемогъщия, Премъдрия.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

 

 

Назад към Розарии

 


 

[1]Розарият е съставен по диктовките:
"Една ваша вибрация на Любов и Състрадание е способна да потуши адския огън, в който горят много души на тази планета" Възлюбеният Иларион 10 април 2005 г.
"Учение за изцелението" Възлюбеният Иисус, 8 юни 2005 г.

[2]Главното при четенето на Розариите, както и на всички молитви, е нашата пълна преданост на Волята на Бога, достигането до онова молитвено състояние на съзнанието, което позволява да забравиш за себе си, да се разтвориш в Бога.