Розарий
"Работа с Кармата"

Предисловие

Кармичното Ръководство, което заседава в продължение на две седмици след 25 юни 2005 година, взе решение, започвайки от 23 юли 2005 година, в 23-я ден на всеки месец да получавате безпрецедентната възможност за преобразуване на личната си карма и кармата на планетата.  В 23-я ден на всеки месец ви се дава възможност да отработите кармата за следващия месец чрез четене на молитви, повели, Розарии или мантри.

Ако достатъчен брой хора в 23-я ден на всеки месец отделят за преобразуване на кармата за следващия месец дори и един час, тези ваши усилия ще бъдат преумножени пропорционално на броя на хората, които участват в това бдение. Например ако заедно с вас в този ден в бдението участват 1000 души по цялото земно кълбо, то вашите усилия ще бъдат преумножени хилядократно. Ако в бдението участват 10 000 души тогава вашите усилия ще бъдат преумножени 10 000 пъти. Ако обстоятелствата ви позволяват можете да отделите и повече от един час за преобразуване на кармата. Отделете толкова време, колкото ви позволяват възможностите.

За преобразуване на кармата можете да казвате онези молитви и повели, които обикновено използвате. Най-важното е настройката на вашето съзнание. Вие трябва са бъдете устремени с цялото си същество за обединяване на усилията на хилядите светлоносци по цялото земно кълбо.

На заседанието на Кармичното Ръководство на 25 декември 2006 година беше решено да се даде възможност на всеки жител на Земята, който е достигнал определено ниво на съзнание, да може да употребява част от енергията, която той освобождава по време на молитвите или по време на своето Служение на Живота, за това, да успее останалата част от човечеството колкото е възможно по-бързо да достигне нивото на съзнание, което е необходимо на този етап на еволюционното развитие. Започвайки от 23 януари 2007 година в допълнение към действащите положения на тази важна Божествена милост се добавя още един важен пункт. Всеки от вас, който пожелае може да насочи своята енергия за преобразуване на кармата на онези, който са забавили темповете на своето развитие и не са в състояние да разберат много Божествени Истини. Това може да се отнася за вашите близки, роднини и дори за съвсем непознати хора, с които чувствате особена близост. В 23 ден на всеки месец вие можете да отправяте призив и да преобразувате кармата, която пречи на избрания от вас човек да достигне следващото ниво на съзнание. Засега тази милост може да бъде прилагана само към един човек. Например към вашия съпруг или съпруга, към вашето дете или единия от родителите ви, а също и към човека на когото избирате да помогнете.


 


В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

 

1. СУРА АЛ-ФАТИХА ("ОТКРИВАНЕ") 1-7[1]

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!
Хвала на Аллах, Господа на световете,
Всемилостивия, Милосърдния,
Владетеля на Съдния ден!
Само на Теб служим и Теб за подкрепа зовем.
Насочи ни по правия път,
пътя на тези, които си дарил с благодат, не на тези, над които
тегне гняв, нито на заблудените!

 

2. СУРА АЛ-БАКАРА ("КРАВАТА") 286

Аллах възлага на всяка душа само според силите й.
За нея е онова, което е придобила и против нея е онова, което е придобила.
"Господи наш, не ни наказвай, ако сме забравили или съгрешили!
Господи наш, не ни натоварвай с бреме, каквото стовари върху онези преди нас!
Господи наш, не ни натоварвай с това, за което сме немощни!
И се смили над нас, и ни прости, и ни помилвай! Ти си нашият Закрилник.
Подкрепи ни Ти срещу невярващите хора!"

 

3. СУРА АЛ ИМРАН ("РОДЪТ НА ИМРАН") 42

И когато ангелите рекоха: "О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти,
и те избра да бъдеш над жените сред народите!"(3 пъти)

 

59. СУРА АЛ-ХАШР ("ИЗСЕЛВАНЕТО") 1

Всичко на небесата и всичко на земята прославя Аллах.
Той е Всемогъщия, Премъдрия.

Проявлението на Закона за Карма във физическия свят

Аллах възлага на всяка душа само според силите й. За нея е онова, което е придобила и против нея е онова, което е придобила. "Господи наш, не ни наказвай, ако сме забравили или съгрешили!
Господи наш, не ни натоварвай с бреме, каквото стовари върху онези преди нас! Господи наш, не ни натоварвай с това, за което сме немощни! И се смили над нас, и ни прости, и ни помилвай!
Ти си нашият Закрилник. Подкрепи ни Ти срещу невярващите хора!"

 

1. Когато се въплъщавате, зад вас се спуска една завеса и вие преставате да си спомняте какво се е случвало с вас преди това, забравяте предишните си въплъщения. Това положение на нещата не винаги е било така. Тази мярка е по-скоро хуманна по отношение на вашите животопотоци, а не ограничителна. Работата е там, че в много от вашите животи вие сте извършвали множество не особено добри постъпки и ако си спомняте за всичките извършени злини и злоупотреби, вие не бихте могли да действате в настоящия си живот. Ето защо завесата във вашата памет се спуска веднага след раждането ви.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

2. Все пак тази завеса не е съвсем плътна за онези, които със своите заслуги са отворили пътя към дарбата да виждат в миналото и бъдещето. Знаете, че мнозина пророци и светци, въплътени на Земята в миналото и днес, са ясновидци. Завесата се приповдига, когато вашите четири низши тела придобият достатъчна степен на чистота и вашето съзнание достигне онова равнище, при което няма да се изплаши от някои неща, случващи се при взаимодействието между световете.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

3. Човешкото съзнание наистина е много ограничено. То е ограничено от ролята, която изпълнявате в текущия си живот, ограничено е от кармата, която сте натрупали през миналите си животи. На практика вашата карма е препятствието, което стои между вас и фините светове. Вашата карма представлява енергия, плътна енергийна субстанция, която има много ниска честота на вибрация. Тези ниски вибрации са всъщност завесата, която ви отделя от нашия свят.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

4. Така че, възлюбени мои, няма никаква разлика между вас и мен, освен разликата в нашите вибрации. И когато получавате възможност чрез вашите старания и заслуги да се освободите от вашата карма, да се отървете от вашите недостатъци, тогава получавате способността да общувате с нашия свят, да посещавате нашия свят. Диапазонът на възприемането ви на света се разширява и вие придобивате много способности, които се наричат дарове на Светия Дух. Затова целта на нашите послания е да разберете съвсем ясно, че единствено вие самите, вашите действия в миналото и настоящето са създали тази завеса, която ви отделя от Реалния Свят на Бога. А доколкото според замисъла на Бога всичко в тази вселена се развива по еволюционен път, то следващият етап, който вие неизбежно ще достигнете, ще бъде освобождаване от кармата на вашите земни въплъщения.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

5. Вие се освобождавате от кармата си и се издигате на по-високо енергийно ниво. Има няколко начина да се освободите от вашата карма. Единият е да правите правилния избор във всичко. Вашият живот не е нищо друго, освен поредица от ситуации, в които ви се дава възможност да направите избор. Единият от изборите ви приближава към Бога, а другият ви отдалечава от Бога. Всичко е много просто. Цялото многообразие от житейски ситуации може да бъде сведено до тези два избора. Този път е единствен за хората, приели въплъщение на Земята. Останалите начини са спомагателни.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

6. Знаете за пътя на молитвената практика, когато със сърцето си привличате допълнителна Божествена Енергия във вашия живот и с помощта на тази енергия разтваряте кармичните си натрупвания. Наскоро ви беше разказано за една по-висша практика за изчистване на кармата чрез пулсациите на чакрите[1]. Но за съжаление, тази практика става достъпна само за тези, които достигнат достатъчно високо ниво на духовни постижения. Най-важен за вас си остава стремежът към преодоляване на ограниченото състояние, в което се намирате поради кармични причини. Когато знаете диагнозата, ще ви бъде по-лесно да намерите правилното лечение и да го приложите в живота си. Затова всичко, което правите в живота си, е за вас начин да преодолеете вашето ограничено кармично състояние. Именно заради това вие приемате това въплъщение.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

7. Такъв е Законът на този свят. Някога вие сте избрали да изпитате себе си чрез въплъщение като индивидуалност. Получили сте свободата да провеждате своите експерименти. И сте започнали да използвате Божествената Енергия по свое усмотрение. Затова ви е била дадена личност. На определен етап от еволюционното развитие на вашата личност е бил даден разум. А разумът е двойствен. Той има възможност да избира как да използва своите способности. В резултат на експериментите ви с вашия ум вие сте започнали да се обгръщате с все по-плътни енергии и да създавате карма, използвайки Божествената Енергия не в съответствие с Божествения замисъл, а в съответствие със замисъла на вашия собствен ум.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

8. Дейността ви в плътния физически свят в продължение на милиони години е създала тази действителност, в която вие се намирате сега. Известно ви е, че заобикалящият свят е само едно огледало, в което се отразява вашето несъвършено съзнание. Имаше етап, когато в съответствие с Божествения план за тази вселена ви беше разрешено да експериментирате с Божествената Енергия в съответствие с вашата свободна воля. Сега настъпва нов етап. По време на първия етап вие потъвахте в илюзията, а сега настъпи етапът на завръщане в Реалния Свят на Бога.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

9. По замисъла на Твореца, същите онези души, които са участвали в създаването на илюзията, чрез своите действия трябва да преодолеят нейното илюзорно проявление. Преди всичко, ще трябва да се отречете от вашето несъвършено творение в своето съзнание. През първия етап вие все повече и повече потъвате в материята и все повече и повече се отдалечавате от Бога. По време на втория етап, чрез осъзнаване на вашето Единство с Бога, вие трябва да се върнете към реалната част от вас самите, като се откажете от илюзията и се обърнете към Реалността. Като преодолявате вашето несъвършенство, отработвайки своята карма, вие повишавате своите вибрации, а едновременно с повишаването на вашите вибрации се повишават и вибрациите на заобикалящия ви свят.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

10. Като преодолявате себе си, своята човешка природа и придобивате все повече и повече Божествени качества, вие постепенно се завръщате към Божествената Реалност, от която вашите души са дошли във физическия свят, за да експериментират. Предназначението на Розариите, които даваме, е именно да разбудят паметта на вашите души, да дадат вярна посока на вашите стремежи. В хода на вашето развитие вие постепенно получавате все по-правилно виждане, постигате Божествената истина и на определен етап ставате единни с тази Истина.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

Всичко на небесата и всичко на земята прославя Аллах.
Той е Всемогъщия, Премъдрия.

 

Земята се нуждае от генерално почистване

Аллах възлага на всяка душа само според силите й. За нея е онова, което е придобила и против нея е онова, което е придобила. "Господи наш, не ни наказвай, ако сме забравили или съгрешили!
Господи наш, не ни натоварвай с бреме, каквото стовари върху онези преди нас! Господи наш, не ни натоварвай с това, за което сме немощни! И се смили над нас, и ни прости, и ни помилвай!
Ти си нашият Закрилник. Подкрепи ни Ти срещу невярващите хора!"

 

1. Вие знаете, че в 23-я ден на всеки месец ви се предоставя възможност да изчистите карма за следващия месец чрез четене на молитви, Розарии или мантри. Използвайте тези молитви и тези повели, които са обичайни за вас. Най-главното е настройката на вашето съзнание. Вие трябва да бъдете устремени с цялото си същество към обединяване на вашите лични усилия с усилията на хиляди светлоносци, намиращи се по цялото земно кълбо. Представете си колко Светлина ще бъде освободена в тези дни и цялата тази Светлина ще бъде насочена в съответствие с призивите, които ще направите и ще бъде усилена толкова пъти, колкото човека вземат участие в бденията на дата 23-ти, всеки от изброените месеци.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

2. Ако не сте свикнали с молитвен ритуал, можете да отделите този час и да го посветите на специално дадения ритуал. При това може да вършите ежедневната си работа, например почистване на дома, работа в градината или просто да работите на работното си място, но трябва постоянно да се намирате на максимално високото достъпно ниво на вашето съзнание и да изпращате цялата енергия, която в този момент постъпва във вашите тела от Божествената реалност за преобразуване на кармата на следващия месец.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

3. Вършете обикновената, обичайна за вас работа през целия ден и постоянно визуализирайте как по кристалната струна в сърцето ви постъпва енергия и вие с помощта на вашето съзнание я насочвате към тези ситуации във вашия живот или в живота на планетата, които се нуждаят от преобразуване

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

4. Нека дори да не знаете как да решите проблемите, които стоят пред вас в живота ви. Просто изпращайте Божествената енергия в тази ситуация и молете тя да бъде използвана за нейното Божествено разрешение. Ако ви позволят житейските обстоятелства, можете да отделите за това бдение повече от един час. Толкова, колкото няма да ви обремени. Земята има нужда от генерално почистване. Хайде всички заедно да насочим своите усилия за това, генералното почистване да бъде извършено до края на тази година.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

5. Помнете, че потокът Божествена енергия, който ще изпратите и който ще бъде многократно умножен, зависи от чистотата на вашите мотиви и чистотата на вашите сърца. Затова, ако се опитате да използвате тази милост за решаване на свои користни цели и за разчистване на лични сметки, ще създадете карма, която също ще бъде умножена в съответствие с броя на хората, участващи в това бдение. Затова ако мотивът ви не е достатъчно чист, по-добре е да се въздържите от участие в това бдение. За съжаление, такова е свойството на този свят. Всяка милост, всяка Божествена милост е тояга с два края. Защото вашият свят е място, където става отделянето на зърното от плявата. Вие сами със своите действия извършвате вътре в себе си отделяне на всичко, което е от Бога, от онова, което не е от Бога. И за едни тази Божествена Милост ще доведе до безпрецедентен ръст на съзнанието им, докато в същото време за други ще бъде окончателен избор за това, на кого служат.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

6. Можете дори да не се замисляте над това, къде ще бъде насочена вашата енергия. Енергията ще бъде използвана по най-добрия начин. Просто пожелайте да отдадете вашата Божествена енергия в този ден за преобразуване на вашата лична карма, кармата на страната, кармата на планетата. И колкото по-безкористно жертвате вашата енергия, толкова по-бързо и вярно ще се разрешават всички кармични ситуации във вашия живот.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

7. Позволете на Висшия Закон да използва вашата енергия, не поставяйте пред Бога условия как бихте искали да се реши ситуацията. Бог дава възможност на всички да поправят каквито и да било грешки. Само пожелайте винаги да следвате Волята на Бога. Даже ако сте болен на легло или сте в инвалидна количка и нямате възможност да четете молитви, нито да работите, тогава просто изпратете своята Любов на този Владика, с когото чувствате особена връзка. Нека това да бъде Майка Мария, или Иисус, или Сен Жермен. Вашата любов е най-добрата и най-чистата енергия, която непременно ще бъде умножена.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

8. Всеки от вас има възможност да се възползва от тази милост. Всеки от вас има шанс да се изкачи в своето съзнание на друго, по-високо ниво, освобождавайки се от огромна част от своята карма. Но затова трябва да положите всички усилия на сърцето си. Трябва да направите това с открито сърце, искрено. Само вашата собствена чистота и искреност ще определят ще можете ли към края на годината да получите своята награда под формата на изкачване на ново стъпало на Божественото съзнание. Постарайте се да не се подхлъзнете надолу, поддавайки се на нечисти мисли и мотиви.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

9. Вие можете да използвате тази милост, за да помогнете за отработване на планетарната карма, кармата на вашата страна. Можете също така да използвате тази възможност за изчистване на вашата лична карма и кармата на вашите близки роднини, които са свързани кармично с вас. Затова, ако отделите един час в 23-я ден на месеца за молитвена практика и направите съответен призив, то цялата енергия ще бъде умножена по броя на участниците в милостта през този ден. И тази енергия ще бъде насочена преди всичко за преобразуване на кармата, която пречи на устойчивото развитие на планетата Земя. Оставащата енергия ще бъде насочена за разрешаване на личните ви кармични проблеми, за които ще молите.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

10 Това е възможност за вас да получите облекчаване на кармичното бреме. Затова я използвайте, помолете и ще ви се даде в такава степен, в каквато приложите вашите усилия, не само във вид на молитва, но и всичко, което ще правите в този ден, всяка ваша дейност може да бъде посветена на преобразуването на кармата за следващия месец. Пропускайте през себе си Божествената енергия и я насочвайте за разтваряне на кармичните ви проблеми, свързани с вашия мъж, жена, деца, родители, вашите колеги в работата.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

Всичко на небесата и всичко на земята прославя Аллах.
Той е Всемогъщия, Премъдрия.

 

За възможността за облекчаване на кармата през следващия месец

Аллах възлага на всяка душа само според силите й. За нея е онова, което е придобила и против нея е онова, което е придобила. "Господи наш, не ни наказвай, ако сме забравили или съгрешили!
Господи наш, не ни натоварвай с бреме, каквото стовари върху онези преди нас! Господи наш, не ни натоварвай с това, за което сме немощни! И се смили над нас, и ни прости, и ни помилвай!
Ти си нашият Закрилник. Подкрепи ни Ти срещу невярващите хора!"

 

1. Двадесет и трети е ден, в който можете да положите своите молитвени усилия и да насочите енергията на молитвата за преобразуване на кармата за следващия месец. Ще ви бъде дадено точно толкова от това, за което молите, колкото позволява чистотата на вашето сърце, искреността ви и доколкото позволява Законът за кармата. Затова се препоръчва да не мързелувате, а да работите в този ден. Можете дори да посветите цялата си работа, която ще извършвате през деня, за преобразуване на кармата.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

2. Представете си докато миете съдовете или почиствате жилището си, че премахвате всички стари кармични наслоения от миналото от всичко, до което се докосва вашата ръка. Водата е ваш помощник. Можете да продължите експеримента и да го пренесете в менталната плоскост. Представете си как вземате кърпа и изчиствате всички ваши нечисти мисли, които някога са ви навестявали.След това преминете в астралния план и почистете всички наслоени отрицателни чувства.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

3. Представете си, че извършвате генерално почистване на всичките си тела. Можете да си представите как хващате менталното и астралното си тяло, сваляте ги като дреха и изтръсквате от тях всичкия прах от несъвършени мисли и чувства. Въздухът е ваш помощник.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

4. Можете да изложите телата си на лъчите на яркото лятно слънце, за да може то да преобразува следите от вашата карма. Слънцето е ваш помощник.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

5. Можете да си представите как виолетов пламък прониква през всичките ви тела и изгаря всичко в четирите ви низши тела, което не е от Бога. Пламъкът е ваш помощник.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

6. Бремето на кармата, висящо над човечеството, е твърде голямо и Възнесените Същества на Светлината използват буквално всяка предоставяща се възможност да помогнат на вас, хората въплътени на Земята. Не пренебрегвайте дарените ви милости и възможности. Космическият Закон не ни позволява да се намесваме във вашата карма, ако вие не ни помолите за такава намеса. Но веднага щом зовът е произнесен, той е чут. Възнесените Същества на Светлината са готови да ви окажат цялата възможна помощ.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

7. Но не трябва изцяло да разчитате на Възнесените Същества на Светлината. Ако човек помоли веднъж, за да му помогнем да се избави от тежка карма, надвиснала над него, например карма от аборт, ние помагаме. Но ако след известно време този човек извърши същата постъпка водеща до създаването на карма, за Възнесените Същества на Светлината ще бъде значително по-трудно да окажат помощ. Затова винаги, когато молите за помощ да бъдете избавени от последствията от неправилни ваши действия в миналото, вие трябва напълно съзнателно да поемете задължение да не повтаряте в живота си тези постъпки, които са довели до създаването на карма.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

8. Ако ви е трудно да държите постоянно в главата си поетото задължение да не образувате карма, вземете празен лист хартия и напишете на него всичко негативно, което знаете за себе си и от което бихте искали да се избавите. Всеки път, когато пристъпвате към молитвения си ритуал, насочете енергията на молитвата за разтваряне на тези енергии, които се намират в четирите ви низши тела и които са легнали като тежко бреме върху телата ви именно поради извършените от вас в миналото лоши постъпки.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

9. Всеки от вас, който пожелае, може да насочи своята енергия към преобразуване на кармата на онези, които са забавили своето темпо на развитие и не могат да разберат много Божествени Истини. Това може да са вашите близки, роднини и дори съвсем непознати хора, с които усещате особена близост. Вие можете в 23-я ден на всеки месец да отправяте призив и да преобразувате кармата, която пречи на избрания от вас човек да стигне до по-високо ниво на съзнание.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

10. Тази милост може да се прилага от всеки от вас само към един човек. Например към вашия съпруг или съпруга, към вашето дете или към единия от вашите родители, а също така и към човек, на когото вие избирате да помогнете. Ние искрено се надяваме, че тази нова Божествена възможност ще ни позволи заедно с вас да извисим нивото на съзнание на човечеството на Земята с по-бързи темпове.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

Всичко на небесата и всичко на земята прославя Аллах.
Той е Всемогъщия, Премъдрия.

 

Настройте се за ежедневна работа

Аллах възлага на всяка душа само според силите й. За нея е онова, което е придобила и против нея е онова, което е придобила. "Господи наш, не ни наказвай, ако сме забравили или съгрешили!
Господи наш, не ни натоварвай с бреме, каквото стовари върху онези преди нас! Господи наш, не ни натоварвай с това, за което сме немощни! И се смили над нас, и ни прости, и ни помилвай!
Ти си нашият Закрилник. Подкрепи ни Ти срещу невярващите хора!"

 

1. Ако знанието за Закона за кармата или възмездието беше широко разпространено сред хората на Земята и особено сред младежта, щяха да бъдат предотвратени много постъпки на хората, които те извършват поради своето невежество.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

2. Познаването на Закона за кармата е първата крачка, която е необходима на всеки индивид, за да не греши и да действа в живота си, като се ръководи от Божествените принципи. Затова основна задача на всеки от вас в най-близко време е, да бъдат запознати колкото е възможно повече хора със Закона за кармата или възмездието. Най-доброто ще бъде личният пример, който ще дадете на вашето дете, на семейството си, на вашите колеги в работата.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

3. Отрицателната енергия не може да изчезне сама по себе си, но енергията на вашите молитви може да разтвори отрицателната карма, точно вашите визуализации, които описах в началото на днешната ни беседа. А енергията на благата карма, която създавате с правилните си действия, може да бъде насочена по ваша молба за облекчаване на кармичното бреме и за да може изчистването на кармата да премине по най-лекия за вас начин. Трябва да изчиствате кармата от неправилните си постъпки, но това може да стане например като паднете и получите счупване или просто да се разминете с леко натъртване или синини.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

4. Задачата ви не е в това да трупате грешки и след това да се молите за опрощаване на греховете си. Задачата ви е да не създавате нова карма. Старата карма така или иначе ви предстои да изчистите под някаква форма. Затова следете внимателно да не създавате нова карма.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

5. Вие сте създавали кармата си в продължение на милиони години, в течение на многобройни прераждания. И искате да се избавите от кармата си мигновено? Ако Законът позволяваше да изпитате последствията от мигновеното отработване на кармата ви, тогава нито един човек не би издържал и частица от секундата на отрицателната енергия, която ще се излее върху него. Тя буквално би унищожила вас и всичките ви тела. Затова Законът за кармата ви връща изпълнението на кармичните дългове постепенно, в продължение на значителен период от време

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

6. Затова се настройте за ежедневна работа. Чудесата във вашия живот са възможни, но вие сами създавате предпоставки те да се случват.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

7. Качеството Божествена Свобода за вас предполага преди всичко Свобода от вашата карма, свобода от онези енергии, които сте изкривили с вашите несъответстващи на Волята на Бога постъпки в миналото. Тези енергии ви привързват към физическия план и другите плътни слоеве на планетата Земя. Вашата основна задача е да получите освобождаване от тази привързаност. Този процес на освобождаване няма едновременен характер. Ако цялата изкривена от вас през хилядите въплъщения енергия внезапно се активизира в аурата ви, вие не бихте могли да издържите подобно натоварване.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

8. Затова в съответствие с хуманния Закон за Космическите Цикли, вашият живот се разделя на интервали от време, когато се активизира една или друга изкривена от вас енергия. Тези интервали от време са кратни на 12-те основни лъчи на Космическия часовник..

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

9. Тези времеви цикли се разделят на годишни цикли, така наречените 12-годишни цикли в съответствие със знаците на Зодиака и на месечни цикли във всяка година. Това са циклите, в съответствие с които се завръщат при вас онези кармични ситуации, през които трябва да преминете за уравновесяване на енергиите, изкривени от вас по-рано и съдържащи се в аурата ви.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

10. Всичко във вселената става в съответствие с космическите цикли и тези цикли са записани от Бога на езика на звездите. Този, който изучи езика на звездите, ще получи достъп до подробностите в плана на Бога за цялата вселена и за конкретната планета или звезда.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

Всичко на небесата и всичко на земята прославя Аллах.
Той е Всемогъщия, Премъдрия.

 

Най-добрата проповед е вашият личен пример

Аллах възлага на всяка душа само според силите й. За нея е онова, което е придобила и против нея е онова, което е придобила. "Господи наш, не ни наказвай, ако сме забравили или съгрешили!
Господи наш, не ни натоварвай с бреме, каквото стовари върху онези преди нас! Господи наш, не ни натоварвай с това, за което сме немощни! И се смили над нас, и ни прости, и ни помилвай!
Ти си нашият Закрилник. Подкрепи ни Ти срещу невярващите хора!"

 

1. В момента на раждането ви се включва Космическият часовник за вашия животопоток. Навива се пружината на индивидуалния ви часовник. И като знаете плана на живота си, също определен от звездите в момента на раждането ви, можете да узнаете в кой период от време и какви енергии от вашите минали кармични записи стават достъпни за изчистване. Ако внимателно проследите живота си, може да забележите, че със завидна периодичност на вниманието ви се поставят едни и същи проблеми, свързани с вашата психика и вашето възприятие за себе си и за околния свят.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

2. Пружината продължава да се развива и на всеки нов кръг едни и същи проблеми се връщат при вас със завидно постоянство. И вие сте принудени отново и отново да се връщате към своите неотработени качества и да решавате изправящите се пред вас житейски проблеми всеки път на ново равнище.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

3. Това прилича на плискането на вълните в океана. Вълната залива брега и после отстъпва. Тя въвлича в движението си камъните, намиращи се на брега на океана, увлича ги след себе си. За хиляди години камъните стават гладки. Всяка издатина на камъните се шлифова от океана.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

4. Точно така всеки ден, ден след ден, година след година Бог с помощта на Закона за Космическите Цикли шлифова вашите несъвършени качества, докато вие не станете гладки. Докато вашата аура не получи правилна овална форма и не придобие прозрачност и цветове, които изначално са били присъщи на душата ви, преди да приемете въплъщение във физическия свят.Този процес на шлифовка на вашите качества и тяхното преобразуване в Божествени качества продължава не един живот.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

5. Мъдрият човек разбира, че действието на Космическия Закон не може да се избегне, но резултатът, към който ви устремява Космическият закон, може да бъде постигнат за по-кратко време, ако не се съпротивлявате на Закона, а помагате за осъществяването му. В този случай става постигане на резултата за по-малко космически цикли. И в това е смисълът на казаното – че дните за избраните ще бъдат съкратени. Вие имате възможност да съкратите дните за пребиваването си на Земята само в случай, че ускорите изчистването на кармата. Това, за което обикновеният човек се нуждае от десетки години, вие можете да го преминете за година. Просто вие по-бързо ще преобразувате изкривената енергия, благодарение на желанието си да го направите и благодарение на Божествената милост, която ви позволява да го направите. Затова не пренебрегвайте 23-то число на всеки месец. Ако помислите ви са чисти, в този ден можете да преобразувате кармата на следващия месец не само с правилния си избор, но и с помощта на молитвена практика.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

6. Необходимо е да усвоите правилния мотив, с който трябва да пристъпвате към четенето на молитви в този ден:
- Искрено осъзнавате всичките си грехове, извършени в миналото и се стараете да направите всичко зависещо от вас, за да не повтаряте тези грехове в бъдеще.
- Готови сте с помощта на събрания до момента в сърцата си опит, изпълнени с любов към цялото Творение, към всяко живо същество, да привлечете във вашия свят онова количество Божествена Енергия, което ще ви позволи да преобразувате в цялата й пълнота изкривената от вас енергия.
По такъв начин, ако вие успеете благодарение на натрупаната от вас до момента опитност да преобразувате в Светлина цялата несъвършена енергия, която е открита в този космически срок в съответствие със закона за преобразуването, то когато настъпи следващият срок за преобразуване на тази енергия, вие няма да има какво да преобразувате

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

7. И все пак вие ще продължите вашето Служение. Защото докато се намирате във въплъщение, трябва да използвате всяка минута от пребиваването си на Земята да оказвате помощ на онези живи същества, които не са толкова успели в придвижването си по Пътя, колкото вие. За да може човек да осъзнае положението си в този свят, да осъзнае несъвършенството си и да се устреми към Бога, му е необходима начална енергия, която да му позволи да направи това. Представете си, че сте се приближили към човек, който е така обременен кармично, че не осъзнава връзката си с Бога и с всички други същества на Земята. Той прилича на окаден съд. Прекалено опушен. Защо да не употребите част от енергията си, за да излъскате този съд. Да го изтриете с кърпа, да му помогнете да получи макар и малка частица от Божествената Енергия, малък лъч Светлина, който може да разбуди спящото съзнание на този човек

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

8. Всеки от вас, ако си спомняте, се е намирал в такова окадено състояние в миналото. И винаги до вас се е оказвал човек, който ви е поглеждал ласкаво или е съчувствал на душата ви. И вие сте получавали онази порция енергия, която не ви е достигала в този момент, за да издигнете съзнанието си до нивото на осъзнаване на по-висша Реалност. Всеки от вас се нуждае от помощ и всеки от вас може да окаже такава помощ. Вие можете да окажете тази помощ неосъзнато, с погледа си, с реакцията си на възникналата критична ситуация. Най-добрата проповед ще бъде вашият личен пример, това как се държите в живота, как приемате житейските ситуации и житейските изпитания.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

9. Вашият зрелостен изпит в началното училище за посвещения ще бъде денят, когато видите на колко много хора около вас трябва да помогнете. И най-голямото ви постижение ще бъде моментът, когато искрено ще се зарадвате на постиженията на своите събратя. Когато искрено се радвате на постиженията на околните, вие получавате като момент на собствените си постижения постиженията на всеки от хората, на които искрено се радвате.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

10. По такъв начин можете да умножите съкровищата си на Небесата, съкровищата на каузалното си тяло. Вие може изобщо нищо да не правите сами, само да помагате и искрено да се радвате на постиженията на другите. И ще спечелите дори много повече заслуги и блага карма, отколкото ако полагате всички усилия в борба със своите лични недостатъци. Умейте да се радвате на постиженията на другите хора и да се възхищавате от постиженията им.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

Всичко на небесата и всичко на земята прославя Аллах.
Той е Всемогъщия, Премъдрия.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

 

 

Назад към Розарии

 


 

[1]Главното при четенето на Розариите, както и на всички молитви, е нашата пълна преданост на Волята на Бога, достигането до онова молитвено състояние на съзнанието, което позволява да забравиш за себе си, да се разтвориш в Бога.