Санат Кумара


Този труд е опит да се представи пред света Обликa на Великия Мъдрец и Водач на човечеството на Земята – Санат Кумара.

В продължение на много векове Името на Санат Кумара е било известно на мъдреците на Изтока, но оставало скрито за западното човечество. В религиозните традиции на Изтока Санат Кумара се появява в различни роли. И всяка от тях разкрива страна на неговото Божествено Аз.

В индуизма Го почитат като един от синовете на Брахма, изобразявани като юноши, съхранили своята чистота. На санскрит името „Санат Кумара“ означава „вечно млад“. В индуистките свещени текстове Санат Кумара е наречен „виден мъдрец“ и този, който е познал Брахман.

Разпознаваме Санат Кумара като Ахура Мазда - върховния Бог на зороастризма. Името „Ахура Мазда“ означава „Мъдър Господ“ или „Господ, който дарява знание“. Той представлява принципа на Доброто, явявайки се защитник на човечеството, и противник на принципа на Злото.

В Стария завет Санат Кумара е именуван като Старият по Дни. Пророк Данаил казва: „и седна Старият по дни; облеклото Му беше бяло като сняг, и космите на главата Му – като чиста вълна;“(Дан.7:9).

През XX-ти век Името на Санат Кумара става широко известно и на западното човечество. Това име прозвучава открито в книгата „Тайната Доктрина“.[1] ,която, както е известно, е написана от Елена Петровна Блаватска при непосредственото участие на духовни Същества, достигнали висока степен на еволюция и помагащи сега на хората да се издигнат по същите тези стъпала. Затова този източник на информация заслужава специално внимание.

В „Тайната Доктрина“ Свещеното Име се пише слято:“Санаткумара“. Санаткумара е наречен Лъчезарен Син на Зората на Манвантарата, Дхиан, Дхиан-Коган, Анупадака, един от Седемте от Разума-родени Синове на Брама, Ману, Син на Огъня, Старият по Дни, височайше Същество на стълбата на Битието и с още много други титли. Ако се направи аналогия с човека, то някой определен човек също се изявява в множество ипостаси: той е едновременно син, мъж, баща, има професия, научно звание, член е на някаква организация и така изпълнява много роли в своя живот. Така и Санат Кумара има много титли и имена в зависимост от произхода, духовната природа и вида дейност.

За да разберем кой наистина е Санат Кумара и какво е Неговото величие, е необходимо да се запознаем накратко с азовете на древното Знание, открито на западния свят в края на XIX-ти век в „Тайната Доктрина“.

 

В основата на тази книга лежат Станси от «Книга Дзиан». Както пише Е.П.Блаватска във въведението, „… главният труд, от където са взети Стансите, го няма в европейските библиотеки. КНИГА ДЗИАН(или ДЗАН) е напълно неизвестна на нашите филолози или, във всеки случай, те никога не са чували за нея под това наименование. …но за учениците на Окултизма и за всички истински окултисти това няма голямо значение. Главната основа на тази Доктрина се намира в стотици и хиляди санскритски ръкописи, от които някои вече са преведени и както обикновено се случва, с изкривено тълкуване, други пък все още чакат реда си“ .[2].

Също така, във Въведението авторът съобщава, че Тайната Доктрина е била общоразпространена религия на Древния свят. Доказателства за нейната разпространеност и за „нейното наличие във всяка страна, заедно с учението на всички нейни велики Адепти, съществуват и до днес в тайните светилища, библиотеки, принадлежащи на Окултното Братство“[3]. Всички документи се съхраняват грижливо и внимателно, за да се появят в по-просветено време.

Книгата „Тайната Доктрина“ се състои от самите Станси и многобройни коментари към нея, които са „преведени от китайски, тибетски и санскритски преводи, оригинални сензарски коментарии и тълкувания от Книгата Дзиан, представена за първи път на европейски език“[4]. Освен това във всяка втора част и на двата тома авторът дава допълнителни разяснения на символите и понятията.

Стансите съдържат някаква „абстрактна формула“, която може да бъде приложена „към цялата еволюция: към еволюцията на нашата мъничка Земя, към веригата от Планети, в които влиза и нашата Земя, към Слънчевия Свят, към който принадлежи тази верига и т.н. във възходящо измерение…

Седемте Станси дадени в този том[5],представляват седем термина на тази абстрактна формула. Те се отнасят за еволюционния процес и описват неговите седем велики стадия, за които се говори в „Пурани“-те[6], като за „Седемте Творения“, и в Библията - като за „Дните на Творението“[7]. При това „Книга Дзиан“ е много по-древна от индийските Веди, да не говорим за Библията.

Всеки акт на творението включва в себе си зараждане на идеята и последващото й въплъщаване. Съгласно Тайната Доктрина актът на сътворяването на Вселената започва с това, че Висшето Божество, което наричат също Абсолют, абсолютен Принцип, Атман, вечно непознаваемо Божество, Парабрахман(при индусите) и т.н., преминава от непроявено в проявено състояние. Той става „Брама(двуполова Сила) и се разгръща в проявената Вселена“, ставайки „проявено Слово на Логоса“[8]. И по-нататък се извършва множествена диференциация и създаване на всички нови „форми“, започвайки от Божественото съзнание и завършвайки с физическата материя.

Сред тези, които на определен етап от Творението първи се събуждат за активен живот, са известни така наречените първородни Същества Дхиани-Будди или Дхиан-Когани – Строителите на видимия свят. Тези няколко проводника са посредниците между Висшето и низшето. „Така от Духа, или Космическата Мисъл-основа, произхожда нашето съзнание, от Космическата Субстанция на тези няколко проводника, в които това съзнание се индивидуализира и достига до самоосъзнаване – или размишляващо съзнание[9].

Християните наричат Дхиан-Коганите Архангели, индусите – Риши-Праджапати, евреите – Елохими или Синове Божии. При всички народи те се явяват планетарни духове, станали Богове за хората. В коментариите към Станса I образно се разкрива същността на Дхиан-Коганите: „Ах-хи (Дхиан-Коганите) по своята същност са сонми духовни Същества – Ангелски чинове в християнството, Елохими или „Вестители“ при евреите – явяващи се Проводници за проявлението на Божествената или Вселенската Мисъл и Воля. По същността си Те са разумни Сили, даващи и установяващи в Природата нейните „Закони“ и в същото време те самите действат съгласно Законите, възложени им по аналогичен начин от още по-Висши Сили; но те не се явяват „олицетворения“ на Силите на Природата, както често погрешно се мисли. Това е Йерархия от духовни Същества, чрез които се проявява Всемирният Разум, подобно на армия - Воинството, чрез което се проявява военната мощ на народа; тя се състои от корпуси, дивизии, бригади, полкове и т.н.; всяка има своя индивидуалност или свой особен живот с известна свобода на действията и съответстваща отговорност; всяка е включена в още по-обширна Индивидуалност, на която са подчинени нейните лични интереси и всяка включва в себе си по-малки индивидуалности“[10]. Обръщаме внимание на това, че Дхиан-Коганите заемат високо положение в Йерархията на духовните Същества – това са „генерали“, които управляват своите многочислени „войски“ и в същото време се подчиняват на „генералисимуса“. И в тези духовни „войски“ съществува ясна йерархическа подчиненост и разпределение на задълженията и отговорностите.

В коментариите към Станца IV Дхиан Коганите са наречени Кумари, Синове на Огъня, Агнишвати, Седемте мистични Мъдреци. „Те са „Синове на Огъня“, тъй като са първите Същества, произлезли и развили се от Изначалния Огън, наричани „Разуми“ в Тайната Доктрина. „Защото Господ Бог… е Огън, който пояжда“[11]»[12].Авторът пояснява: „Огънят е Ефир в своя най-чист вид и затова не се разглежда като материя, а е единство на Ефира – вторичното проявено божество“[13].

Дхиан-Коганите се споменават също като Ману(в коментариите към Станца III). Ману – това е покровителят на своя особен цикъл(или Кръг), „всеки Ману се явява особен бог, създател и формировател на всичко, което се появява в продължение на неговия съответен цикъл от битието, или Манвантара[14]»[15].

Авторът привежда описанието на Кумарите, дадено в един от езотеричните текстове: „По своята същност Кумарите са Дхиани, непосредствено произлезли от Висшето Начало, което отново се появява в Периода на Вайвасатва Ману[16] за да подпомогне напредъка на човечеството [17].

Кумарите са общо седем. Четири от тях се споменават често в езотеричните текстове, но трима от Кумарите са съкровени. „Четиримата екзотерични Кумари са Санаткумара, Сананда, Санака и Санатана: и тримата езотерични са Сана, Капила и Санатсуджата“[18]. Но авторът твърди, че тези имена са само псевдоними.

Под различни имена Кумарите присъстват във всяка религия. Броят на Божествата се споменава да е седем или десет. „Нашите раси… са произлезли от Божествените Раси, както и да са се наричали последните. Дали си имаме работа с индуските Риши или Питри; с китайските Чин-нан и Чжан-ги – техния „Божествен Човек“; и Полу-боговете от Дингир и Мул-лил на акадейците – Творящия Бог, и „Боговете на Царството Теней“; с египетските Изида-Озирис и Тот; с еврейските Елохими; или с Манко-Капак и неговото перуанско потомство – преданието навсякъде остава неизменно. Всяка народност има седем или десет Риши-Ману и Праджапати; седем и десет Ки-и; или десет и седем Амешанспенти[19] (шест екзотерични); десет и седем халдейски Анедоти; десет и седем Сефироти и т.н. Всички те са произлезли от първоначалните Дхиан-Когани от Езотеричната Доктрина или пък от „Строителите“ споменати в Стансите на първия том“[20].

 

Каква роля са изиграли Кумарите в развитието на човечеството?

Синовете на Огъня(Слънчевите Божества) станали прародители на „истинското духовно АЗ“( Христовото АЗ, или Висшия Манас) във физическото тяло на човека, за разлика от Питрисите(Лунните Богове), които станали Отци „на образеца или типа на неговата физическа форма, създадена „по тяхно подобие“[21].

Да се обърнем към втория том на Тайната Доктрина, в който се описва образуването на коренните Раси на човечеството.

„12. Великите Когани призвали Владиците на Луната за Въздушните тела [и им казали]: „Създайте Хора, Хора с вашето естество. Дайте им техните вътрешни Форми[22]. И тя[23] ще организира външните Обвивки[външните тела]…

Отишли те[Лунните Богове], всеки в предназначената му Земя; седем от тях, всеки в своята Зона. Владиците на Пламъка останали назад. Те не искали да отидат, не пожелали да творят“[24].

Сред тези, които „отказали да създадат потомство“ авторът назовава Санат Кумара. Кумарите „… се появяват на полето на действие, „отказвайки“ – както са направили това Санаткумара и Сананда – „да създават потомоство“. Въпреки това, ги наричат „създатели“ (на мислещия) човек.“[25].

Езотеричният смисъл на отказването на Синовете на Огъня „да създават потомоство“ се обяснява по следния начин в „Тайната Доктрина“: „Въстаналите“ не поискали да създават безволеви, безотговорни хора, както направили това „послушните“ Ангели; също така те не можели да надарят човешките същества поне с временни отражения на своите лични качества, тъй като последните, като принадлежащи към друг много по висок план на съзнанието, все пак биха оставили човека безотговорен, следователно това би попречило на всяка възможност за висш напредък. Никаква духовна и психическа еволюция не е възможна на Земята – на най-ниския, материалния план – за този, който на този план е съвършен по своята същност и не може да натрупва нито заслуги, нито пороци. Ако човекът би останал бледо отражение на инертното, неизменното и неподвижно Съвършенство, единствен отрицателен и пасивен атрибут на истинското АЗ съм това, което АЗ съм, той би бил осъден да прекара живота си на Земята като потопен в тежък, лишен от съновидения сън; следователно това би било неуспешен опит на този план“[26].

И така, Лунните Божества, не притещаващи разум, излъчили от себе си подобни на тях същества, създали свои въздушно-прозрачни двойници, т.е. бъдещите телесни форми на човека. Защо, от обективна гледна точка, Огнените Божества „не пожелали да творят“? Защото огнената субстанция е твърде фина за създаване на бъдещи тела на хората, а астралната материя на Лунните Богове е доста по-близко до физическия план, макар и да се отличава значително от него по плътност. И затова са били потребни много милиони години за уплътняването на астралната материя до материята на физическия план, за да получи човекът костен скелет и да стане такъв, какъвто изглежда сега.

И едва във времената на Третата Коренна Раса (преди около 18 милиона години) се е случило водещо за човечеството събитие: Синовете на Огъня дарили човешките форми с „искрата“ на разума, т.е. със способността да мислят. Когато човечеството станало готово физически, Огнените Богове (Кумари, или Дхиан-Когани) „се спуснали“(„паднали“) в материята, ускорявайки по този начин еволюцията на земното човечество. Те не само дарили голяма част от човечеството с разум. Те също така се въплъщавали в някои човешки тела и по този начин им добавили знание и воля – т.е. това, без което човекът никога не би станал това, което е сега.

„27. Третата раса станала Носител(Проводник) на Владиците на Мъдростта. Тя създала Синове на Волята и Йоги, създала със силата на Крияшакти[27] тях, Светите Отци, Предци на Архатите…“[28].

Авторът коментира тази Станса от Книгата Дзиан така: По този начин „Третата Раса създала така наречените „Синове на Волята и Йоги“ или още „Предци“ – Духовни Праотци – всички последващи и настоящи Архати или Махатми[29]… … Съзиданието е само резултат от Волята, действаща върху феноменалната Материя, извикване(извличане) от нея на Изначалната Божествена Светлина и Вечния Живот. Те били „Съкровените семена“ на бъдещите Спасители на Човечеството“[30].

„Синовете на Мъдростта“, които… се въплътили в тази[Трета] Коренна Раса, породили посредством Крияшакти потомство, наречено… „Синове на Волята и Йоги“. Те били съзнателно създание, тъй като част от тази Раса била вече одушевена от искрата на духовния, висшия разум. Това потомство не било Раса. В началото това било Чудесно Същество, наричано „Инициатор“, а след него група полубожествени, получовешки Същества …те били тези, в които, както е казано, се въплътили висшите Дхиани – „Муни и Риши от предишните Манвантари“ – за да създадат развъдник за бъдещите човешки Адепти на тази Земя и за целия настоящ Цикъл. Тези „Синове на Волята и Йоги“, родени така да се каже по непорочен начин, останали, както е пояснено, напълно отделени от останалото човечество. Току що споменатото „Същество“, което трябва да остане неназовано, е Дърво, от което в следващите векове се разклонили всички велики, исторически известните Мъдреци и Йерофанти, подобни на Риши Капиле, Хермес, Енох, Орфей и пр.“[31].

Ако Дхиан-Коганите не бяха дарили човешките форми на Третата раса с Висшата Светлина на Разума (Христовото АЗ, или Висшия Манас), още колко милиона години щяха да бъдат нужни, за да стане човекът съзнателен! Животинският човек никога не би могъл да достигне тази цел с лични усилия. Той би продължил своето съществуване почти безсъзнателно, както това може да се види при животните.

Правейки този безценен подарък на човечеството, Кумарите не са го оставили без по-нататъшна помощ. Те продължили да се въплъщават в Лемурийската, Атлантската и Арийската Раса в ролята на Мъдреци и Йерофанти, велики Управници и Основатели на религии. Всички мъдреци от древността „ни говорят… за седемте първоначални и двуяки Богове, които се спускат от своята небесна обител[32] и царстват на Земята, обучавайки човечеството на астрономия, архитектура и всички други науки, достигнали до нас. Тези Същества отначало се появят като Богове и Създатели; след това се вливат в раждащия се човек, за да се появят най-накрая като „Божествени Царе и Управници“. Но този факт постепенно бил забравен“[33].

Авторът посочва, че „арийските народи можели да проследят своя произход чрез атлантите от по-духовните раси на лемурийците, в които се въплъщавали самите „Синове на Мъдростта“[34].

Синове на Мъдростта – ето още едно наименование на същите тези седем Дхиан-Когани. В „Бхагават Гита“ те са наречени също седемте велики Риши. „Да запомним, че седемте Риши, Саптарши, всъщност са Регенти на седемте звезди на Голямата Мечка и затова имат еднаква природа с Ангелите на планетите или със седемте Големи Планетарни Духа. Всички те са се въплъщавали на земята в различните Калпи и Раси“[35].

 

Изучавайки ролята на Кумарите в развитието на човечеството, не може да се премълчи за голямата заблуда на земните умове относно тази роля. В много световни религии актът на Висша помощ, извършен съгласно Закона на еволюцията (предназначението на Висшето е да помага на нисшето), се разглежда като падение на ангелите „в мрака на ада“. Докато в „Тайната Доктрина“ този акт е наречен велика „саможертва за благото на човечеството“.
„Съкровеното Учение казва, че Девите на Огъня, Рудрите и Кумарите, Девствените Ангели(към които принадлежат Архангел Михаил и Архангел Гавраил), Божествените „Повстанци“… предпочели проклятието на въплъщението и дългите години земно съществуване и превъплъщения, отколкото да видят бедствието, макар дори безсъзнателно, на съществата, които произлезли като отражение от своите Братя посредством полупасивната енергия на твърде духовните си Създатели. Ако „човек трябва да използва своя живот така, че да не прилича на животно, не да одухотвори, а да очовечи своето АЗ“[36], той трябва да се роди човек, а не ангел. Затова преданието разказва, че небесните Йоги доброволно се пожертвали, за да изкупят Човечеството, което било сътворено в началото по Божие подобие и съвършено, дарявайки го с човешки привързаности и стремежи. За да изпълнят това, те трябвало да се откажат от свойственото за тях състояние, да се спуснат на нашата Сфера и да утвърдят на нея своето пребиваване през целия цикъл на Махаюга, сменяйки по този начин своите безлични Индивидуалности с индивидуални Личности – блаженството на надзвездното съществуване с проклятието на земния живот. Тази доброволна жертва на Огнените Ангели, чието естество било Знание и Любов, била изкривена от екзотеричните теологии в твърдение, показващо, че „Въстаналите Ангели“ били низвергнати в „Мрака на Ада“ – нашата Земя[37].

За споменатото по-горе Чудесно Същество, или „Инициатор“, създадено от Дхиан-Коганите, от което са произлезли(„били отделени“, така да се каже, по непорочен път) „Синове на Волята и Йоги“, наречено още ВЕЛИКАТА ЖЕРТВА, много поетично е казано в книгата:

„Той е „Инициатор“, наричан „ВЕЛИКАТА ЖЕРТВА“. Защото, намирайки се на прага на Светлината, Той гледа към нея от вътрешността на Кръга на Мрака, който Той няма да пристъпи; и до последния Ден на този Цикъл на Живота Той няма да напусне своя пост. Защо Самотният Страж остава на избрания от самия него пост? Защо е седнал Той до Фонтана на Предвечната Мъдрост, от който повече не пие, тъй като за Него няма нещо, което вече да не знае – нито на тази Земя, нито на нейните Небеса? Защото самотните, уморени пътници, връщайки се у дома, никога не са уверени дори до последната минута, че няма да изгубят своята пътека в тази безкрайна пустиня на Илюзията и Материята, наречена Земен Живот. Защото Той жадува да покаже на всеки затворник, който е успял да се освободи от оковите на плътта и илюзията, пътя към тази област на свобода и Светлина, от която Самият Той е дошъл като доброволен изгнаник. Защото, накратко казано, Той е пожертвал себе си заради Спасението на Човечеството, макар че малцина избрани могат да се възползват от тази ВЕЛИКА ЖЕРТВА.

Под непосредственото и мълчаливо ръководство на този МАХАГУРУ, от времето на първото пробуждане на човешкото съзнание, всички други по-малко божествени Учители и Наставници на Човечеството станали ръководители на ранното Човечество. С посредничеството на тези „Синове на Бога“ младенческото Човечество получило своите първи понятия за всички изкуства и науки, също както и за духовното знание. Именно Те положили първия камък в основите на тези древни цивилизации, които така справедливо предизвикват удивлението на нашето съвременно поколение учени и изследователи“[38].

За щастие на човечеството, Великите Синове на Мъдростта, Дхиан-Коганите, ще пребъдат с нас до тогава, докато нашата човешка еволюция не достигне до крайната си цел.

Тъй като Дхиан-Коганите са нашите Прародители, то нашите духовни тела(принципи) са тъждествени с Тяхната духовна природа. Нашата задача е да преминем през всички етапи на еволюцията чрез множество цикли на превъплъщения, съгласно Закона за Кармата, докато всеки един от нас, както се казва в „Тайната Доктрина“, не придобие „индивидуалност“; отначало по силата на вродения импулс, а след това посредством лични самопроизволни усилия, контролиран от своята Карма, издигайки се по този начин през всички степени на разума, от нисшия до висшия Манас, от минерала и растението до висшия Архангел(Дхиани-Будди)“[39].

Това означава, че по замисъла на Твореца всеки човек, вървящ по пътя на еволюцията някога ще стане такъв, какъвто е Санат Кумара!

 

*   *   *

Във всички времена Санат Кумара и другите Божествени Наставници помагат на хората на Земята. Знаем за старозаветния пророк Данаил и за Йоан Богослов, които са видяли Стария по Дни. Знаем, че видни Управници и Основатели на религии по един или друг начин са провеждали на Земята Божествените енергии. Последните векове не са изключение.

Учителите на човечеството изпращат в света знания, които хора, достигнали високо ниво на съзнание са способни да приемат. Такъв човек в XIX в. е била Елена Петровна Блаватска. В XX в. от Елена Ивановна Рьорих е прието Новото Учение Агни Йога; Послания от Владиците на Мъдростта са приемали Гай и Една Балард, Марк и Елизабет Клер Профет. В XXI в. помощта за съвременното човечество идва чрез Татяна Николаевна Микушина, дарена в 2004 г. с мантия на Посланик на Великото Бяло Братство.

Започвайки от 2005 г. Т.Н.Микушина приема повече от 470 Послания от над 60 Същества на Светлината. В посланията се говори за особеностите на сегашното време и за необходимостта от промяна на нашето съзнание.

В наше време става смяна на циклите. Човечеството премина ниската точка на материалността и се насочва към Дома, в Царството на Духа. Космическото махало започна движение в обратна посока – от слизане на духа в материята към неговото изкачаване към истинската реалност, и неговият път ще бъде дълъг. В следващите милиони години ще става намаляване на плътността, материята ще става по-фина и хората ще постигат нови равнища на съзнанието, включително до съзнанието на Дхиан-Коганите, т.е. божествено състояние на съзнанието.

Владиците на Мъдростта, на първо място Санат Кумара, ни напомнят за нашия Божествен произход и ни зоват към пробуждане за Висшата реалност, доколкото Божествената реалност превъзхожда по своята любов, мъдрост и красота всякакви най-прекрасни проявления в нашия физически свят.

Санат Кумара се обръща към нас чрез своя Посланик Татяна Микушина:

„Вие се намирате на физическия план и се вълнувате най-вече от всичко, което става около вас на този план. Но ние ви зовем нагоре, ние ви зовем към планинските върхове, в нашия свят. И в нашия свят вие ще можете да се почувствате в пълна безопасност под надежден контрол и наблюдение.

Вие сте привикнали да идвате въплъщение след въплъщение във вашия уютен физически свят. Чувствате своята неразривна връзка с него. Вие сте създали този свят. Казвам ви, че настъпи времето, когато трябва да разберете и да приемете в своето съзнание, че вашият физически свят ще бъде преобразен. И за онези индивиди, които не са достигнали определеното ниво на съзнание, сегашното въплъщение може да бъде последно проявление на тяхната индивидуалност на физически план.

Затова докато още има време, обмислете моите думи. Приемете в сърцата си и се опитайте да осъществите в своя живот Великия Божествен Закон.

Всичко тленно, което е създадено от вашето несъвършено съзнание ще престане да съществува. Ще остане само това, което е вечно – вашите най-добри проявления на Духа. Безкористието, жертвоготовността, самоотдаването, висшата проява на Любов и много други неща ще съществуват заедно с вас в Новия Свят. Когато старият свят отиде в небитието, неговото място ще заеме Новият свят.

И в този свят няма да има място за никакви негативни човешки проявления. В този свят ще остане да съществува само това, което е вечно, само това, което е проява на най-добрите човешки качества. И тези качества ще се умножават и растат. А всичко отживяло ще бъде пометено и унищожено.

Няма за какво да се тревожите и да тъгувате. Доверете се на Великия Закон на тази Вселена. Онези, които вярват; онези, които обичат; онези, които се надяват, на тях нищо няма да им се случи. Вярвайте ми.

 

Аз съм с вас. Всички Възнесени Същества са с вас. И ние ще помагаме до края на всеки, в който е жива Божествената монада, в който е проявена Божествената същност.

На никого от нашите не е дадено да изчезне в небитието. Всичко ще бъде както е написано в свещените книги от миналото и настоящето.
Бог е с вас! Не се бойте от промените!“[40].

 

Както и в „Тайната Доктрина“, в съвременните Послания също се говори за Великия Подвиг на Санат Кумара. Така, в посланието на Заратустра от 27 декември 2012 г. с най-високо почитание се казва:

„Благодарение на този Дух цялото човечество на Земята можа да продължи своята еволюция. И е твърде несправедливо да бъде забравен подвигът на Духа на тази висока индивидуалност. Твърде недостойно е да бъде предадено на забвение това Същество, благодарение на което човечеството и досега продължава своята еволюция.
<…>

Това било преди много милиони години. И тогава ситуацията на планетата много напомняла на ситуацията, създала се във ваше време.

Нямало никой на цялата планета, който би могъл да поддържа Пламъка на Живота, Божествения огън в чакрите си. Нямало нито едно същество на планетата, което би могло да провежда Божествената енергия в света.

Съгласно Закона, свят, който се е откъснал от Бога, подлежал на унищожение като неуспешна цивилизация.

Бог вече замислил нова игра за планетата Земя.

Но се намерила много висша индивидуалност, която станала гарант за планетата и нейните еволюции.

И буквално в последния момент било взето решение – еволюциите на планетата Земя да продължат своето съществуване, но само дотогава, докато на Земята съществува поне един човек във въплъщение, който би могъл да удържа нивото на Божественото съзнание.

Първият, който поел кръста на въплъщението на тъмната планета, бил Санат Кумара. Той пожертвал всички свои достижения, за да се въплъти и да даде на еволюциите на планетата Земя Божествените принципи на управление и разбирането на Божествения Закон.

Благодарение на този подвиг на Духа, милиони животопотоци получили възможност да продължат еволюцията си на планетата Земя.
<…>

За света е голяма милост, че Санат Кумара продължава да носи своето Служение за благото на еволюциите на планетата Земя.

И сега, когато знаете на кого дължите продължаването на еволюцията си, вие няма да можете повече безотговорно да се разпореждате със своята Божествена енергия. В продължение на милиони години Санат Кумара е разпънат на кръста на материята, за да могат вашите души да укрепнат и поемат отговорност за планетата и за собствената си еволюция.

Вие не можете повече да се правите, че нищо не знаете. Вие трябва да проявите цялата си съзнателност и да се проникнете с благоговение пред великата жертва, която Санат Кумара принесе за вашите животопотоци.“[41].

 

Сега, когато Свещеното Име на Санат Кумара и знанието за Неговия Велик Подвиг стана широко известно, когато Санат Кумара и другите Владици на Мъдростта се обръщат към всеки човек от страниците на книгите и компютърните екрани, човечеството просто не може да продължи да живее с интересите единствено само на физическия план.

Цел и смисъл на живота на хората е именно установяването и поддържането в съзнанието им на връзката с Висшите светове. И когато достатъчно хора бъдат способни да се издигнат в съзнанието си до Висшите светове, тогава и ще се извършат всички Божествени изменения в света. Именно с помощта на промяна на съзнанието си ние ще можем да преобразуваме физическия свят и по този начин да изпълним своята еволюционна мисия.

 


[1] Книга е издадена за първи път в Лондон през 1888 г., а в Русия – в 1937 г. в превод на Е.И. Рерих.

[2] Тайная Доктрина. Т. 1. – С. 7. Тук и по-нататък цитатите от «Тайной Доктрины» се дават по изданието: Блаватская Е.П. Тайная Доктрина. – В 2-х т. – Новосибирск: Сибирское отделение изд-ва «Детская литература», 1991. – С. 7. Написание отдельных слов и выделения в тексте сохраняются теми же, что в первоисточнике.

[3] Пак там. – С. 20.

[4] Пак там. – С. 57.

[5] В първия тома на „Тайната Доктрина“ са разгледани седем Станци, във втория - дванадесет.

[6] Пурани – текстове от древноиндийската литература на санскрит. Основно това са писания от следведическия период, в които се описва историята на вселената от нейното сътворение до разрушението, генеалогията на царете, героите и девите, а също се излага индуистката философия и космология(интернет-енциклопедия Уикипедия).

[7] Тайната Доктрина. Т. 1. – С. 56.

[8] Тайната Доктрина. Т. 1. – С. 42 (Пролог).

[9] Пак там. – С. 51 (Пролог).

[10] Тайната Доктрина. Т. 1. – С. 82-83.

[11] «Второзаконие», IV – 24.

[12] Тайната Доктрина. Т. 1. – С. 134.

[13] Пак там. – С. 134.

[14] Манвантара – буквално означава „Между двама Ману“. Пълният период на една Манвантара е – 308 448 000 години. 14 Манвантари съставляват една Калпа, или един ден в живота на твореца на Вселената Брахма.

[15] Тайната Доктрина. Т. 1. – С. 109.

[16] Вайвасвата Ману – седмият по ред Ману, това е Ману на Петата Коренна Раса.

[17] Тайната Доктрина. Т. 1. – С. 564.

[18] Пак там. – С. 565.

[19] «Амешаспентите са шест – ако се изключат Ормазда, техния Глава и Логоса. Но в Тайната Доктрина той е седмият и Висшият така както и Пта е седмият Кабирой между Кабирите“ (забележка на Е.П. Блаватска).

[20] Тайната Доктрина. Т. 2. – С. 459.

[21] Пак там. – С. 565.

[22] Т.е. Дживи или Монади (забележка на Е.П. Блаватска).

[23] Майка Земя или Природата (забележка на Е.П. Блаватска).

[24] Станца III от Книга Дзиан. Тайная Доктрина, Т. 2. – С. 21.

[25] Тайната Доктрина. Т. 2. – С. 735.

[26] Пак там. – С. 303-304.

[27] «Крияшакти – Тайнствената сила на мисълта, която й дава възможност да възпроизвежда външни,осезаеми феноменални резултати чрез присъщата й енергия. Древните твърдяли, че всяка мисъл ще се прояви външно, ако вниманието[и волята ] на човека са дълбоко съсредоточени в нея. По същия начин напрегнатото желание ще бъде съпроводено с желания резултат.
Йогата обикновено извършва своите чудеса посредством Ичхашкти (Сила на Волята) и Крияшакти“(из статьи Т. Субба-Роу «Двенадцать знаков Зодиака» в сборнике «Пять лет Теософии»; Тайная Доктрина. Т. 2. – С. 219).

[28] Станца VII от Книга Дзиан. Тайната Доктрина. Т. 2. – С. 26.

[29] Архат – „достоен, съвършен“, този, който е свободен от превъплъщения, „заслужаващ Божествени почести“. Махатма – буквално „Велика Душа“ (санскр.), адепт от най-високо ниво, овладял до съвършенство своите низши принципи. Махатмите притежават знание и сила, съответстващи на достигнатото от тях ниво на духовна еволюция. На езика Пали те се наричат Рахати или Архати.

[30] Тайната Доктрина. Т. 2. – С. 219-220.

[31] Тайната Доктрина. Т. 1. – С. 265.

[32] В "Пурани"-те тя е отъждествена с Швета-Двипа, обителта на Вишну или Брама на планината Меру (забележка на Е.П. Блаватска).

[33] Тайната Доктрина. Т. 2. – С. 459.

[34] Пак там. – С. 397-398.

[35] Тайната Доктрина. Т. 2. – С. 398. Сноска 687.

[36] Фрагмент от Кабала.

[37] Тайната Доктрина. Т. 2. – С. 307-308.

[38] Тайната Доктрина. Т. 1. – С. 265-266.

[39] Пак там. – С. 52.

[40] За положението в света. Санат Кумара, 12 октомври 2008 г, 12 октября 2008 года.

[41] Вие трябва да бъдете проникнати от благоговение пред великата жертва, която Саната Кумара принесе за вашите животопотоци. Заратустра, 27 декември 2012 год.