Сириус

 

 

За Великото Бяло Братство

Статия за интернет-енциклопедия

 

 

 

В продължение на няколко месеца група съмишленици се трудиха над създаването на статията за Великото Бяло Братство и публикуването ѝ в Уикипедия. В резултат, след като модератораторите от интернет-енциклопедията я обработиха, от многото страници на статията се получи една неголяма страничка в Уикипедия на руски език: https://ru.wikipedia.org/wiki/Великое_Белое_Братство. И това вече е победа!

Предлагаме на вашето внимание пълния вариант на статията, създадена за Уикипедия/Википедия.

 

Великое Белое Братство

 

 

Великото Бяло Братство

 

Великото Бяло Братство (англ. Great White Brotherhood; Възнесените Владици, англ. Ascended masters; Владиците на Мъдростта, англ. Masters of the Ancient Wisdom; Владиците от Шамбала, Братството на Шамбала, Вселенското Братство; Великата Бяла Ложа, фр. Grande Loge Blanche) – сообщество е общество от мъдреци, Учители на човечеството, съществуващо от най- древни времена и предаващо на човечеството през всички времена знания за неговото развитие по пътя на еволюцията [1]. При това, под еволюция се разбира „пътят, предначертан от бога“, отстъплението от който се определя като инволюционен процес, който неизбежно ще доведе до духовна деградация на хората [2]. Твърди се също, че няма единен път, подходящ за всички хора. Еволюцията започва в онзи момент, когато човек осъзнава в себе си бога и чрез това осъзнаване започва да разбира своя собствен еволюционен път и собственото си предназначение[3].

От философска гледна точка Бялото Братство представлява свръхсъзнание, т.е., следващата степен на развитие на съзнанието след човешкото. Съществува йерархия на равнищата на съзнание по-ниски от човешкото (на минералите, на растенията, на животните), логично е да се предположи, че човекът не е последното звено, а съществуват по-развити нива – Свръхсъзнание и дори йерархия на тези нива, които са по-развити в сравнение с човешкото.

Различните религиозни учения наричат Великото Бяло Братство Владици, Махатми, Архати, Адепти. Теософите смятат, че мястото където пребивават учителите от Великото Бяло Братство е Шамбала - „свещеният остров“, за който се предполага, че се намира в пустинята Гоби, обаче, по въпроса за реалното му място, на което се намира.[4]. С Шамбала е свързана също и легендата за Беловодие, Страната на Щастието, където живеели „хора светли, сияещи като месечината“[5].

Учението на Великото Бяло Братство (англ. Ascended Master Teachings) е езотерично и включва:

     Закона за причинно-следствените връзки (Закон за кармата)[6],

     Закона за прераждането на душата[7],

     духовно-нравствения Закон, следвайки който човек може да достигне висшето ниво на развитие[8].

 

Смята се, че еволюцията на човека е еволюция на неговото съзнание, която се извършва чрез духовна еволюция и придобиване на такива вътрешни качества, като любов, милосърдие, състрадание, чест, достойнство, грижа за ближния и т.н. Това са общочовешки ценности, които са били заложени в основата на всички световни религии от техните основатели. С развитието на своето духовно съзнание човек осъзнава все повече единството и взаимосвързаността с другите живи същества и вижда все по-малко противоречия между различните народи, религии и култури. Следователно, на по-високо равнище на съзнание човечеството трябва да изостави такива проявления, като вражда, ненавист, война, конфликти, терористични актове и т.н. Вместо за удовлетворяване на лични користни егоистични интереси векторът на развитието на човечеството ще се насочи към съзидание, взаимопомощ и осъзнаване на отговорността пред света и другите хора.

Днес в света съществуват различни теософски, езотерични и окултни движения, опитващи се да развиват основните идеи на учението.

 

 

История на понятието в религиите

 

В будизма се споменава за учителите на човечеството във връзка със страната Шамбала. Шамбала фигурира в свещените будистски текстове „Калачакра-тантра“, в които се съдържат пророчества за предстоящите събития на земята, а „царете на Шамбала“ се описват като праотци и учители на човечеството, предаващи му своите учения (свещени текстове), от които човечеството си създава религии. Тези учители са будди и бодхисатви, съществуващи в столицата на Шамбала, Калапа. Сред тях са Будда Шакямуни (Гаутама), Будда Майтрейя, Будда Амитабха, Падмасамбхава и други, включително и родените на земята по „чудодеен начин“[9].

 

Песнь о Шамбале

Рерих Н.К. Тангла. Песнь о Шамбале

 

Предполага се, че в християнството като споменаване на Великото Бяло Братство може да се приеме описанието на външността на учителите. В Новия Завет в „Откровението“ от Йоан има няколко примера за светци в „бели одежди“. Така например „убитите за Словото Божие“ – „… и на всеки от тях се дадоха бели одежди …“. За хората, „които не са осквернили одеждите си“, в същия източник Господ казва, че „те ще ходят с Мен в бели одежди, понеже са достойни. Който побеждава ще се облече в бели дрехи…[10].

„Те стояха пред Престола и пред Агнеца, облечени в бели одежди" – облечени „във висон чист и светъл". Може да се предположи, че става дума за бялата светлина, обгръщаща „телата“ им, невидими за физическото око.

Според мнението на Президента на Международната Асоциация „Мир чрез култура“ В.М. Сидоров, Бялото Братство е синоним на „непадналото човечество“, тъй като „духовно-религиозната традиция на християнството, за разлика от индуистката и будистката, поставя основен акцент върху космичното грехопадение на човечеството"[11].

 

 

История на термина в теософията и окултизма

 

В трудовете на теософите Великото Бяло Братство се представя като Учителите на човече-ството, изпълняващи мисията да ръководят еволюцията и да дават на хората знанията за законите на Вселената чрез различни хора, наричани Посланици на Великото Бяло Братство или Посвете-ни. В теософската традиция за Посланици се смятат високодуховни хора, свободни от влияниято на разрушителни чувства и желания, притежаващи високо равнище на емоционален само-контрол, водещи нравствен и екологичен начин на живот. Посланиците се избират от Великото Бяло Братство по мистичен начин, след което те преминават подготовка – жизнени изпитания, които водят към пълно освобождаване от негативни човешки качества, като завист, мързел, оби-да, страх, гордост, а също към всестранно развитие на добродетели. Посланиците имат способ-ност с помощта на силата на своето съзнание да взаимодействат с Учителите, намиращи се на по-високи планове на съществуване, и по такъв начин получават и превеждат древното учение на достъпен за съвременниците си език. Така, по мнението на теософите, информацията идва към човечеството максимално непроменена.

Някои представители на теософското движение се смятали за Посланици на Великото Бяло Братство. Терминът „посланичество“ се среща и в съвременните движения.

 

 

В трудовете на Е.П. Блаватска

 

Е.П. Блаватская Въпреки, че в мистичната традиция на Запада понятието Велико Бяло Братство било известно от средните векове, активно разпространение този термин получил през 19 в., след като Е.П. Блаватска[12] написала своите трудове.

По думите на Е.П. Блаватска, през 1851 г. тя за първи път срещнала учителя (предполага се, че това е Ел Мория), който я запознал със спиритизма. По-късно Е.П. Блаватска пътешествала много из Индия, Египет, Мексико, Канада, САЩ, Южна Америка, Тибет, изучавайки езотериката[13]. През 1875 г. Е.П. Блаватска основала Теософското общество, а през 1888 г. излязла нейната ос-новна книга „Тайната Доктрина“. В труда подробно са описани космогенезисът, принципите и основните закони на еволюцията на Вселената и човека, разяснена е символиката на древните религии[14].

По думите на очевидци, учението, съдържащо се в „Тайната Доктрина“, било предадено от учителите от Великото Бяло Братство, като материалът бил изложен в ръкописи от Махатмите, продиктуван на Е.П. Блаватска или получен с помощта на ясновидство[15]. Великото Бяло Братство авторът назовава още като Велика Бяла Ложа, Владици от Тайното Братство.

В своите трудове Е.П. Блаватска пише, че единственото спасение за планетата е обединението на човечеството с неговата висша част – Великото Бяло Братство.

 

 

В трудовете на последователи на теософските възгледи

 

Освен Е.П. Блаватска, членове на теософското общество и други видни обществени дейци от миналото са описвали Великото Бяло Братство в своите трудове. Сред тях са Джъдж Уилям, Хенри Олкът, Ани Безант, Чарлз Ледбитър, Алис Бейли, Рудолф Щайнер и др[16].

 

       Блаватская и другие       

 

Нарастващата популярност на теософските възгледи довела до образуване на общества и движения, ръководещи се от учението на Великото Бяло Братство, сред които са общината „Храм на Човечеството"[17], която била създадена през 1898 г. в Сиракуза, щата Ню Йорк, ръководена от Франчиа Ла Дю и Уилям Х. Дауер, членове на теософското общество.

От 1907 г. Теософското общество възглавявала ученичката на Е.П. Блаватска Ани Безант. Тя била също автор на множество трудове по теософия и за учението на Великата Бяла Ложа, в които последователно разкривала същността на закона за превъплъщението, закона за кармата, а също на духовната еволюция на човека:

  Това е древният Път, носил винаги името Пътят на Кръста. Кръстът е символ на живота — животът, тържествуващ над смъртта, животът на Духа, победил материята. Този Път не прави разлика между Изтока и Запада, а насърчава само едно окултно учение и една велика Бяла Ложа на Пазителите на духовните съкровища на нашата раса“[18].                                                                                              

Австрийският доктор по философия, педагог и лектор Рудолф Щайнер също виждал във Великото Бяло Братство носители на духовното знание:

...в наше време великите учители, които още в египетско-халдейската култура водели чо-вечество, сега в двадесети век ще поведат хората нагоре към съзерцание на Христа, както го е видял Павел. Те ще покажат на човека, как Христос действа не само на Земята, но и как про-низва с дух цялата слънчева система“[19].     

Чарлз Ледбитър описвал Великото Бяло Братство като „Просветена Община от адепти на Земята и на Небето, създадена с благата цел за духовно раз-витие на човешката раса“, а също и като велики същества, които „се интересуват не само от пробуждането на духовната природа на хората, но и от всичко онова, от което зависи благосъстоянието на човек на земята“[20].

 

По статията за Уикипедия работиха:

Константин Овчинников, Татяна Мачеркевич, Виктория Ерофеева, Наталия Лимонова, Илсеяр Бикенова, Дмитрий Новосьолов.

 

Изданието подготови Елена Илина

 

Следва продължение…

 

 

*   *   *

 

 

Книга «Тайны Великого Белого Братства»

 

 

Книга о Белом БратствеВ продължение на хилядолетия в различни краища на света се пазели устни и писмени доказателства за Великите Духове, които помагат на човечеството и го насочват в духовната еволюция. Знанието за Великото Бяло Братство е отразено във всички световни религии, в трудовете на философи, учени, пътешественици, духовно търсещи хора от миналото и настоящето.

Именно Великите наставници са давали във всички времена на различните народи основите на нравствения живот и мирното съвместно съществуване, помагали са за развитието на науката и културата. Именно те са създали на Земята и на Небето Шамбала – свещената обител, откъдето са направлявали и просвещавали човечеството.

Книгата приоткрива тайните на Великото Бяло Братство, разказва за работата на Братството и неговите Посланици.

 

Тайны Великого Белого Братства / авт.-сост. Е.Ю. Ильина. – Омск: Издательский Дом «СириуС», 2021. – 166 с. ISBN 978-5-6043718-9-3

Формат – 140 х 200 мм. Цена книги (без учёта доставки).

 

 

 

Заказать книгу:

в интернет-магазине «СИРИУС»

https://poslanie-book.ru/book/tajny-velikogo-belogo-bratstva

или по e-mail: sirius.book@gmail.com

и по телефонам: (3812) 489-187, +7-908-114-2478

 

 

 

 

http://sirius-ru.net/

Редактор издания Татьяна Мартыненко

Мир вам, Свет и Любовь!

 [1] Горчаков Г.С. Миропонимание Огненной Эпохи. — Томск: Твердыня, 2003. — С. 35. — 561 с.

[2] Рерих Е.И. Письма. 1929-1938. Т. 2. Агни Йога. – Прамеб, 1992; Меркулов. Азбука теософии. — Издательские решения.

[3] Великое Белое Братство. Эзотерический словарь; Анни Безант. Путь ученичества. — Директ-медиа, 2014.

[4] Рерих Е.И., Рерих Н.К., Асеев А.М. Оккультизм и Йога. Летопись сотрудничества. Сборник. — М: Сфера, 1996. — 342 с.

[5] Шамбала – северный исток всесветной мудрости. Библиотекарь.ру.

[6] Блаватская Е.П. Карма, или Закон причин и последствий. Библиотека "Моя Шамбала".

[7] Блаватская Е.П. Перевоплощение, Реинкарнация, Метемпсихоз. Теопедия.

[8] Некрасова Н.А., Сошнина А.Г. Космическая философия Н.К. Рериха как основа духовного преображения человека // Научный вестник МГТУ ГА. — 2014. — С. 3.

[9] Стрелков А., Торчинов Е., Монгуш М., Рябов С. Буддизм. Каноны. История. Искусство. — Дизайн. Информация. Картография, 2006. — 600 с.

[10] Апостол Иоанн Богослов. Апокалипсис. — ОлмаМедиаГрупп, 2011.

[11] Сидоров В. Страна Параклета. — АиФ-Принт, 2002. — 384 с.

[12] Речь, произнесенная Президентом Международной Ассоциации "Мир через культуру" Валентином Митрофановичем Сидоровым на открытии Международной конференции, посвященной 160-летию со дня рождения Елены Петровны Блаватской в г. Днепропетровске в сентябре 1991 г. Вестник Белого Братства.

[13] Пушкарева Наталья. Блаватская Елена Петровна. Энциклопедия Кругосвет; Писарева Е.Ф. Елена Петровна Блаватская. Биографический очерк. — Киев: МП "Элисс", 1991.

[14] Блаватская Е.П. Тайная Доктрина. Том 1, 2, 3. — Эксмо, 2015–2018.

[15] Б.К. Отчёт Бертрама Кийтли о том, как была написана "Тайная доктрина". Теософия в России.

[16] Аблеев С.Р. Махатмы и этический гнозис. Формирование идейно-философской традиции антропокосмизма (Теософия — Живая Этика). Адамант.

[17] Аблеев С.Р. Литературно-философские источники теософского учения храма. Адамант.

[18] Анни Безант. Путь к посвящению и совершенствование человека. Библиотека оккультной и теософической литературы.

[19] Рудольф Штейнер. Духовное водительство человека и человечества. Библиотека духовной науки (26.02.2009).

[20] Ледбитер Ч. Невидимые помощники. — Амрита, 2018.